Novum Timber verbindt zich aan het voortdurend vergroten van hout en houtproducten, die afkomstig zijn uit legale en goed beheerde bossen.

“Look for our FSC® certified products”

Novum Timber en EUTR®

EUTR om illegaal gekapt hout van de EU-markt te weren

Vanaf 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening1 (EU Timber Regulation, EUTR) van kracht. De EUTR maakt deel uit van het actieplan van de Europese Unie over wetshandhaving, goed bestuur en handel in de bosbouw (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT).

FLEGT is in het leven geroepen om de illegale houtkap en handel in illegaal hout tegen te gaan. Het plan heeft als doel om (1) de ecologische en sociale schade van ongereguleerde en illegale houtkap tegen te gaan, (2) de inkomsten uit houthandel voor de, vaak arme, producerende landen te verhogen en (3) te voorkomen dat illegaal (en daarmee vaak goedkoper) hout, duurzaam geproduceerd hout uit de markt drukt.

Het actieplan werd in 2005 door de Raad van Landbouwministers van de EU aangenomen.

De Europese Houtverordening

De verordening maakt onderscheid tussen marktdeelnemers (operator) en handelaren (trader). Marktdeelnemers zijn degenen die hout of houtproducten voor het eerst op de markt brengen. Handelaren zijn alle personen die hout of houtproducten op de markt verhandelen met uitzondering van marktdeelnemers en consumenten (niet-commercieel).

Handelaren moeten hun leveranciers en afnemers administreren en vijf jaar archiveren in verband met de traceerbaarheid binnen de interne markt.

De verordening is van toepassing op een zeer breed scala aan hout en houten producten, waaronder massieve houtproducten, houten vloeren, multiplex, houtpulp en papier. Gerecycleerde producten, maar ook rotan, bamboe en bedrukt papier, zoals boeken, tijdschriften en kranten vallen (momenteel) niet onder de verordening.

De verordening is van toepassing op zowel ingevoerd als in de EU geproduceerd hout en houtproducten. De verordening bevat drie centrale verplichtingen voor marktdeelnemers:

 • verbod op het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten van dergelijk hout;
 • toepassen van een stelsel van zorgvuldigheidseisen (due diligence) om zorg te dragen dat er geen illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht;
 • handhaven en zelf of door toezichthoudende organisatie (monitoring organisations) op gezette tijden evalueren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Het stelsel van zorgvuldigheidseisen dient:
1. informatie te verschaffen over o.a. de houtsoort, land van herkomst, hoeveelheid, naam en adres van de leverancier en klant en documentatie, waaruit blijkt dat het hout gekapt is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
2. het risico te analyseren dat het hout illegaal gekapt is. Hiervoor kan o.a. van de volgende criteria gebruik worden gemaakt:

 • Is het hout aantoonbaar legaal gekapt, is het gecontroleerd door een derde partij (legaliteitsverklaring) of voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer?
 • Komt er bij de houtsoort in kwestie veel illegale houtkap voor?
 • Komt illegale houtkap in het land (regio) van herkomst veel voor?
 • Is er sprake van UN of EU sancties op houtimport in het land van herkomst, eventueel als gevolg van een gewapend(e) conflict(en) in het betreffende land?
 • Hoe complex is de houtketen?

3. Mitigerende maatregelen te beschrijven bij constatering (hoge) risico´s. Denk hierbij aan aanvullende informatie verschaffen of controle door een onafhankelijke derde partij.

Wat voldoet per definitie aan de verordening?

Hout en houtproducten met een certificaat voor duurzaam bosbeheer (zoals FSC en PEFC) of legaliteitsverklaringen (zoals TLTV, VLO, VLC, etc.) voldoen niet automatisch aan de verordening.

Vanzelfsprekend kunnen deze systemen wel goed dienst doen bij het uitvoeren van de risicoanalyse. De EU-lidstaten, in dit geval dus de Nederlandse overheid, houden toezicht op de naleving.

De verordening biedt mogelijkheden voor eerste- en tweedelijns toezicht. De bevoegde autoriteiten (competent authorities) – in Nederland is dit de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) – houden rechtstreeks toezicht op marktdeelnemers en handelaren.

Marktdeelnemers kunnen eveneens lid worden van een toezichthoudende organisatie (monitoring organisation). Deze toezichthoudende organisatie, die erkend moet worden door de Europese Commissie, dient een stelsel van zorgvuldigheidseisen op te stellen, aangesloten bedrijven te controleren op het hanteren van dit stelsel en wordt zelf door de bevoegde autoriteit gecontroleerd.

Verantwoord inkoopbeleid

Wij hanteren een duidelijke werkwijze en structuur, waarin de gehele EUTR regelgeving wordt vastgelegd en opgevolgd. Wij zorgen ervoor dat iedereen die betrokken is bij de aankoop van hout, op de hoogte is van ons beleid en kennis heeft om dit beleid door te voeren. Wij erkennen dat wij een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van het milieu en onze planeet. Onze klanten moeten er vanuit kunnen gaan dat onze handelsactiviteiten gebaseerd zijn op goed beheerde bossen in het land van herkomst.

Wij verbinden ons ertoe al het hout in te kopen bij bronnen die de voorkeur geven aan goed beheerde bossen en binnen het kader van het zorgvuldigheidsstelsel een risicobeoordelingswerktuig inzetten om bewijs van naleving door de leveranciers te verzamelen. Wij erkennen dat een geloofwaardige onafhankelijke certificering van bossen en een CoC zekerheid bieden, dat het hout van legale en goed beheerde bossen afkomstig is. Wij aanvaarden en gebruiken uitsluitend labels of certificaten, die milieu- of duurzaamheidsverklaringen bevatten. Deze dienen ondersteund te worden door publiek beschikbare normen, die worden opgesteld in een volledig participatief, transparant en objectief proces en gecontroleerd worden door onafhankelijke derde partijen.

Wij kopen geen hout en houtproducten waarvan de toelevering in strijd is met enige internationale reglementering. Wij verbinden ons ertoe om het aandeel van hout en houtproducten afkomstig uit legale en goed beheerde bossen voortdurend te vergroten.

Duurzaam ondernemen

Novum Timber heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan.

Duurzaam ondernemen is een continu proces waarin wij streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door sociale, milieu- en economische overwegingen evenwichtig en coherent in bedrijfsvoering en bedrijfsbeleid te integreren. Zo zijn ‘People, Planet, Profit’ voor ons belangrijk. Ons duurzaamheidsbeleid: Novum Timber heeft haar duurzaamheidsbeleid (Policy) veranderd in al zijn facetten (investeringen, producten, processen, aankopen). Dit veronderstelt betrokkenheid van iedereen (Participatie) en het vereist enthousiasme en gedrevenheid (Passie). Het Charter Duurzaam Ondernemen wordt gebruikt als beleidsinstrument in het streven naar constante verbetering.

Novum Timber is FSC lid en importeert ook FSC gecertificeerd hardhout.

Direct en indirect betrokken bij duurzaamheid

Novum Timber is niet direct of indirect betrokken bij de volgende activiteiten:

 • illegale houtkap of handel in illegaal hout of bosproducten;
 • schending van traditionele rechten en mensenrechten bij bosbouwactiviteiten;
 • vernietiging van ‘high conservation values’ bij bosbouwactiviteiten;
 • significante omzetting (‘conversie’) van bossen in plantages of ander landgebruik;
 • introductie van genetisch gemodificeerde organismen (‘GMOs’) in bosbouwactiviteiten.

Co2 Opslag

Bomen slaan tijdens hun groei Co2 op. Na het oogsten van het hout voor industriële doeleinden – dus niet voor verbranding – blijft deze Co2 opgeslagen in het hout. Deze Co2-opslag blijft van toepassing zolang het hout als product wordt gebruikt. Bij elke levering/factuur leveren wij een Co2 certificaat mee wij hebben hiervoor een rekenmodule deze geeft daarmee een juiste, realistische weergave van de hoeveelheid vastgelegde Co2 in hout, maar is geen wetenschappelijk document. Het is een praktische uitwerking om de markt in te laten zien dat hout netto Co2 vastlegt en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren aan klimaatdoelstellingen.

Novum Timber draagt de zorg voor de kwaliteit van een bos mét respect voor mens, plant en dier.

Novum Timber en FSC®

FSC hardhout

Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer praten we over bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw.

Wat doet FSC?

De Forest Stewardship Council® (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. En daarin is FSC uniek!

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.

Hoe meer vraag er is naar FSC-producten, hoe meer hectaren bos volgens de richtlijnen van FSC beheerd zullen worden. En hoe meer de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren!

Waarom hardhout met FSC?

FSC draagt bij aan een verantwoorde leefomgeving voor dier en mens over de hele wereld. Maar ook aan directe bescherming van de bossen wereldwijd.

Door hardhout van Novum Timber BV te gebruiken geven wij op deze manier economische waarde. En zorgt jij ervoor dat de bossen behouden blijven. We willen toch allemaal kunnen blijven genieten van onze natuur en de producten van papier of hout?

Novum Timber en FSC®

Alle stappen die komen kijken bij het kopen van houtproducten moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld door FSC® om een label te mogen dragen. Dit wordt getoetst door onafhankelijke certificeerders. Een FSC® product voldoet aan de volgende eisen:

Het is geoogst volgens de nationale en internationale wetgeving met het volledige gebruikersrecht.

FSC® hout is met respect voor de lokale bevolking en bosarbeiders geoogst
FSC® producten worden efficiënt en optimaal gebruikt, bij hout bestaat geen afval
Bij het oogsten wordt de biodiversiteit in een bos zo min mogelijk aangetast
FSC® draagt de zorg voor de kwaliteit van een bos en dit wordt ook getoetst

10 redenen om voor FSC te kiezen

1. De FSC leden bepalen de koers
FSC wordt bestuurd door meer dan 800 leden, afkomstig van milieu- en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en bedrijven. Deze leden houden FSC in de gaten, bewaken of het systeem correct en leefbaar is en helpen FSC met het maken van de juiste keuzes.

2. FSC is de hoogste standaard voor verantwoord bosbeheer
FSC legt de lat hoog voor bos certificeringssystemen. Ze geven de beste garantie op verantwoord bosbeheer.

3. FSC is goed en betrouwbaar
FSC wordt het meest gebruikt, ook bij grote internationale spelers. Het is de nummer 1 voor bedrijfscertificeringssystemen.

4. Een grote impact
FSC is actief in meer dan honderd landen. Bossen worden op de juiste wijze beschermd.

5. Impact op natuur
FSC geeft door de juiste boscertificeringssystemen de beste bescherming aan ecosystemen en bedreigde soorten.

6. We hebben invloedrijke ondersteuning
FSC wordt ondersteund door de grootste milieuorganisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace.

7. FSC is transparant
Alles bij FSC wordt gecontroleerd door onafhankelijke partijen en elke beslissing wordt openbaar gemaakt.

8. (Bos-)beheerprincipes overal hetzelfde
Het FSC-bosbeheer is in elk land gebaseerd op dezelfde principes en criteria.

9. Betrekken van lokale bevolking
FSC betrekt en raadpleegt de lokale bevolking. Alle rechten en zorgen, maar ook de belangen van de lokale bevolking worden gerespecteerd.

10. FSC is erkend
Door BREAAM is FSC erkend. Ook is FSC lid van ISEAL Alliance, de wereldwijde vereniging voor duurzaamheidsstandaarden.

Wil je meer weten over duurzaamheid
of over ons?

Neem gerust contact op via +31 (0)523 – 29 11 12 – info@novum-timber.nl.